top of page

Classic dietetic herbal soup for tonifying the Qi(energy) and Blood of the body. 

Ba Zhen Tonic Soup 八珍湯

$13.00Price
  • Dang Shen, Fu Ling*, Bai Zhu*, Dang Gui, Chuan Xiong, Bai Shao*, Shu Di*, Zhi Gan Cao, Da Zao

    * USDA Organic

bottom of page