top of page

Classic dietetic herbal soup for the support of kidney function, hair growth and bone strengthening. 

ShouWu Kidney Tonic Soup 首烏杜仲藥膳湯

$13.00Price
  • ZhiShouWu*, DuZhong*, DangGui, DangShen, HuangQi*, YuZhu*, ShuDi*, GoJiZi*, GuiZhi*, MaiYa, HongZao*

    Self prepare: fresh ginger 10g (Not included)

    * USDA Organic

bottom of page